Gebiedsgericht werken mogelijk maken bij Provincie Gelderland

Wat was de aanleiding voor dit project?

De Provincie Gelderland staat als midden bestuur voor grote fysieke integrale uitvoeringsopgaven van deze tijd zoals klimaat, stikstof, droogte, mobiliteit of wonen. Deze maatschappelijke opgaves hangen gebiedsgericht samen. Sectorgewijs sturen op thema’s heeft de afgelopen jaren onvoldoende opgeleverd.

Door de brede ervaring om “strategische veranderingen te realiseren” is de Provincie Gelderland bij Fringe terecht gekomen. Men stelde Fringe de vraag: ‘Op welke wijze kan de Provincie Gelderland gebiedsgericht werken en welke organisatievorm kan dit ondersteunen en versnellen, zodat wij onze integrale fysieke opgaven gaan realiseren’? Aan Joris van Fringe. de eervolle taak om te komen tot een organisatieadvies waarbij het gaat werken. Joris vergelijkt deze uitdaging altijd met “het klaphek” bij zijn wandelingen in de natuur; door het hek iets schuin te plaatsen valt het hek altijd vanzelf op zijn plaats….

Welke stappen zijn er genomen?

Als eerste is de inhoud van de integrale opgaven op hoofdlijn bestudeerd. Waar gaan deze vraagstukken precies over? Welke uitvoering is dan nodig om resultaten te boeken? Vervolgens is een procesmatige aanpak geformuleerd die past bij de rol en de positie van de Provincie Gelderland. Dit heeft geresulteerd in een aanpak, een concrete werkwijze met stappen van gebiedsgericht werken. Daarbij is met de aanpak ook geoefend met gebieden zoals de Veluwe, Achterhoek en Gelderse Vallei als een soort botsproef.

Nu de aanpak voor gebiedsgericht werken helder was geworden, is er vervolgens gekeken naar de kennis, ervaring en competenties die nodig zijn om deze aanpak goed uit te voeren. Hiervoor hebben gesprekken plaatsgevonden met collega’s over de huidige aanpak, en hoe zij hun kennis en ervaring kunnen inzetten om de wenselijke en procesmatige aanpak te hanteren in hun werk. Daarnaast zijn ook de wensen en verwachten van belangrijke stakeholders meegenomen. Vervolgens is vanuit dit inzicht gekeken naar slimme organisatievormen die voor een bundeling van deze krachten kan zorgen.

Wat is het resultaat van het project?

Op dit moment is er voor een  organisatievorm van gebiedsgericht werken gekozen die de bestaande kennisstructuur van de Provincie Gelderland in takt houdt, maar wel voor een versnelling in gebiedsgericht werken gaat zorgen. Er zijn nu vijf gebiedsteams met een afzonderlijk aanjagend regieteam. Bovendien is de aansturing van provincie Gelderland kleiner en eenvoudiger geworden, zo kan er flexibel en sneller worden doorgepakt. De ondernemingsraad is in alle stappen betrokken en er is veelvuldig gezocht naar draagvlak en (her)kenning met elkaar van mogelijke oplossingen.

Hoe nu verder?

De vijf teams zijn bezig met gebiedsverkenning en de uitvoeringsplannen worden al voorbereid. De organisatievorm is nog pril  en moet zich nog bewijzen in termen van het sneller realiseren van de  integrale gebiedsopgaven. Joris is inmiddels van boord, maar zoals elke Fringer blijft hij betrokken

Contact opnemen

Fringers

Joris Kok

Foto’s