Een krachtig adviestraject, met als kernopgave ‘Herbezinning op portfolio en centrale waarden’

Malderburch is een lokaal opererende zorgorganisatie in de gemeente Heumen. De organisatie heeft een (Wtzi) toelating voor persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Malderburch werkt vanuit twee locaties. De locatie Malderburch ligt in Malden en de locatie De Lage Hof biedt vanuit Overasselt zorg en begeleiding aan cliënten met psychogeriatrische zorgvragen en cliënten met een verstandelijke beperking. Naast zorg met verblijf, met en zonder behandeling voor cliënten met somatische en psychogeriatrische zorgvragen, levert Malderburch ook zorg aan huis in Malden.

Fringer Gerbrand is in het voorjaar van 2022 gestart met de opzet van een plan van aanpak. Na de vaststelling van dit plan is Gerbrand door de directeur-bestuurder gevraagd om als strategisch adviseur samen met een expert het projectvoorstel ‘Herbezinning & focus, zorg en dienstverlening’ vorm en inhoud te geven.

Wat zegt de opdrachtgever?

“Gerbrand heeft het traject van de strategische heroriëntatie – Malderburch begeleid. Ik heb de samenwerking met hem ervaren als zeer plezierig, professioneel en ondersteunend. Gerbrand kent de sector en de actuele ontwikkelingen goed. Hij is positief kritisch, analytisch en strategisch zeer sterk. Gerbrand heeft ruime bestuurlijke ervaring en is voor mij als bestuurder een belangrijke sparringpartner in dit proces geweest. Een ervaren partner (professional) en een plezierige coach voor raad van bestuur, managementteam, medezeggenschap en leden raad van toezicht”.

 

Paola Peters, directeur-bestuurder Malderburch / oktober 2022

Review meerjarenstrategie, portofolio-keuzes en herijking van de meerjarenstrategie 

De basis van de aanpak was grondig bronnenonderzoek en een uitgebreide interviewronde met de belangrijkste stakeholders. De aanpak heeft geleid tot een herijking van de meerjarenstrategie en dientengevolge een herijking van de portfolio; er zijn keuzes gemaakt, met elkaar is een ‘nieuw’ wenkend en werkend perspectief vastgesteld.

De gehele marsroute was erop gericht om in samenwerking met de bestuurder, managementteam, sleutelpersonen organisatie, medezeggenschap, raad van toezicht en een groep externe stakeholders, te werken aan de verschillende stappen van het adviestraject. Met vorenstaande deelnemers is uitvoerig gesproken. Verschillende werksessie met bestuurder en management zijn belegd.

Fringer Gerbrand en een betrokken expert hebben een cruciale rol gespeeld in de verkenning op strategie en voor Malderburch de best passende keuze voor het portfolio. Het ging in concreto – en in de kern- om het verduidelijken (en duiden) van de vragen: wat is feitelijk het probleem van de huidige werkwijze? Hoe houdbaar is en passend is de bestaande strategie in relatie tot de ontwikkelingen in de sector, en de directe omgeving?

Resultaat

Fringer Gerbrand heeft het bestuur, managementteam, medezeggenschap en raad van toezicht intensief ondersteund (geadviseerd) bij het maken van de juiste keuze t.a.v. meerjarenstrategie en portfolio. Het resultaat is , na voltooiing van alle geplande processtappen, een afgerond (geaccordeerd) review meerjarenstrategie (actualisatie en herijking) met daarbij een vastgesteld passend – en ‘afgeslankt’ – portfolio.

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Gerbrand!

Contact opnemen

Fringers

Gerbrand Willemsen

Foto’s