Tags: Zorg

Een veranderkundig traject, met focus op richting en leiderschap op alle niveaus

Zorggroep Oude en Nieuwe Land(ZONL) is een zorgaanbieder in de gemeente Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk. Er werken circa 1800 medewerkers en 1000 vrijwilligers. Zij levert diverse vormen van zorg, gefinancierd van uit Wlz, Zvw, Wmo en de jeugdwet met een totale omzet bedraagt circa 75 miljoen. Fringer Joris Kok is in 2017 bij ZONL gestart met het opstellen van een strategisch plan voor de periode 2018-2020. Na de formulering van dit plan is Joris door de directeur-bestuurder gevraagd om als strategisch adviseur samen met twee primair coaches het programma “vensters voor kwaliteit” vorm te geven. Dit programma was erop gericht om de kwaliteit van zorg bij de 11 locaties van wonen en zorgen op een hoger plan te brengen. Het programma wordt ondersteund door het landelijke programma Waardigheid en Trots van Vilans.

Klik op de afbeelding om te vergroten

Verbeteren, ontwikkelen en innoveren
Op basis van een grondige analyse in de herfst van 2017 is er een Plan van Aanpak opgesteld. De grondige analyse heeft geleid tot concrete doelstellingen en prestatie-indicatoren van het op te starten programma “Vensters van Kwaliteit” in december 2018. In het PvA is een veranderaanpak geformuleerd langs drie lijnen: de verbeterroute, de ontwikkelroute en de innovatieroute. 

De verbeterroute was gericht op het snel en effectief herstellen van de kwaliteit van zorg. De basis van de zorg, zoals het bijvoorbeeld het opstellen en bijhouden van een zorgleefplan was niet op orde. Maar ook de gespreksvoering met cliënten en familie in het MDO was gericht op de medische zorgverlening en nog niet gericht op de persoon, zijn identiteit en levensvragen. 

De verbeterroute was erop gericht om met een relatief snelle aanpak de kwaliteit van zorg weer op niveau te krijgen. Echter, tijdens de opstart van deze verbeterroute in april van 2018 is de ZONL met een van haar locatie Talmahof onder verscherpt toezicht geplaatst. Deze interventie heeft geleid tot een versnelling van de uitvoering van het PvA. Zo werd de gedachte van zelfsturing van de zorgteams en de ondersteuning met teamcoaches losgelaten en werden teammanagers aangesteld. Bovendien werden “regieteams” ingevoerd die op elke locatie de kwaliteit van zorg gingen beoordelen met audits en vervolgens de mogelijkheid hadden om interventies te doen.

Fringer

Joris Kok
Strategisch Coach/projectleider

“Drie jaar lang samen mogen werken met Joris. Een betrokken mens met brede kennis en ervaring van veranderkundige opgaven binnen (netwerk)organisaties. Joris positief kritisch, gericht op samenwerking met een doel en analytisch en strategisch zeer sterk. Betrouwbaar, loyaal en integer. Een ervaren sparringspartner en een plezierige coach voor raad van bestuur en managementteam(leden)”

– Frank Kodden, directeur bestuurder ZONL tot 1 november 2019

Fringer Joris en de teamcoaches hebben een cruciale rol gespeeld om deze aansturing aanzienlijk te versterken om het zorgproces weer centraal te stellen en alles daarop af te stemmen. Fringer Joris heeft het bestuur en toezicht intensief ondersteund met het werven van een stevig team van zorgmanagers en teammanagers zodat de nieuwe werkwijze daadwerkelijk kon worden doorgevoerd.  Op 28 september 2018 is het verscherpt toezicht van het IGJ op Talmahof opgeheven. In het najaar 2018 is het programma Vensters Voor Kwaliteit zich vervolgens gaan richten op het borgen van de aangebrachte verbeteringen en zijn de eerste stappen gezet naar een lerende werkcultuur en de doorontwikkeling van de verbeteringen. In het overzicht zijn de doelstellingen van de ontwikkelroute in beeld gebracht (klik om te vergroten).

Klik op de afbeelding om te vergroten

Vervolgens zijn in het voorjaar van 2019 op drie locaties waar de borging van de verbeteringen wat stroever verliepen extra Waardigheid Op Locatie (WOL) scans gehouden. Deze scans hebben vervolgens geleid tot een locatie specifeke aanpak die in 2019 worden gerealiseerd.

Het resultaat van het gehele kwaliteitstraject is een groter lerend vermogen van de zorg medewerkers op de locaties, met meer zelfinzicht, kritische massa en ontwikkelpotentieel. Zodoende kan de persoonsgerichte zorg de komende jaren concreet en voelbaar worden gemaakt. Daarnaast heeft het leiderschap binnen de organisatie zich aanzienlijk ontwikkeld.