Tags: Zorg

Begeleiding bij afwenden verscherpt toezicht

Innoforte is een zorgcentrum met verschillende zorglocaties. Locatie Vreedenhoff is één van die locaties en een woon/zorgcentrum die diensten verleent op het gebied van wonen, zorg en welzijn binnen de gemeente Arnhem.  In totaal wonen er gemiddeld circa 145 cliënten in Vreedenhoff. Ongeveer de helft van de cliënten heeft een somatische ondersteuningsvraag en de andere helft een psychogeriatrische ondersteuningsvraag. Vreedehoff biedt de mogelijkheid om voor elke zorgvraag een eigen bijhorende behandeling aan te bieden.

Wat was de aanleiding van het project?

In augustus 2021 bracht de inspectie Gezondheidszorg en jeugd (IGJ) een onverwachts bezoek aan locatie Vreedenhoff. Het betrof een opvolgbezoek van de bezoeken in 2018 en 2019. De IGJ had bij huidig bezoek meer vorderingen verwacht en Vreedenhoff voldeed nog op zes items niet aan de norm van kwaliteitszorg zoals de IGJ deze had willen zien. De IGJ gaf Vreedenhoff de opdracht om binnen zes maanden te voldoen aan alle normen.

Wat was de taak van Fringe binnen het project?

Na het bezoek van de IGJ is innoforte snel gaan zoeken naar oplossingen. Zo stelde zij een verbeterteam samen, om met dit team verbeteracties in gang te zetten. Vreedehoff stelde in eerste instantie de vraag aan Fringe om te helpen met het verduidelijken over de rol, taak en positie van de  senior- en afdelingsverpleegkundigen. Echter werd na een analyse op locatie door ondergetekende de klantvraag in overleg met de zorgmanager bijgesteld. Focus van het ondersteuningstraject is komen te liggen op het aanbrengen van structuur en duidelijkheid welke helpend zou zijn om de kwaliteitsopgave, die gesteld werd vanuit IGJ, met goed gevolg af te ronden.

Het neerzetten van een heldere structuur en het beschrijven van een eenduidig-zorgproces werd vervolgens als uitgangspunt gebruikt om senior- en afdelingsverpleegkundigen meer inzicht te geven in hun rol, taak, verantwoordelijkheden en positie binnen Vreedenhoff. Aan Berry Schaake van Fringe de eervolle taak om het ondersteuningsproject te begeleiden.

Hoe is het traject verlopen?

Op basis van gesprekken met diverse betrokkenen is allereerst een analyse op locatie Vreedehoff gemaakt. Aan de hand van deze analyse is in overleg met Zorgmanager besloten om de oorspronkelijke ondersteuningsvraag bij te stellen. Vervolgens heeft Berry zich ingezet om structuur aan te brengen op locatie. Enerzijds in de aansturing van het verbetertraject en anderzijds in het beschrijven van de primaire zorgprocessen. De beschrijving hiervan had tot doel om leiding en medewerkers inzicht te geven hoe persoonsgerichte zorg methodisch en cyclisch vormgegeven kon worden.

Tot slot zijn verpleegkundigen en teamleiders door bijeenkomsten gecoacht op hun rol en het nemen van verantwoordelijkheid.

Wat is het resultaat van het project?

Vreedehoff heeft een duidelijke verbeter- en overlegstructuur aangebracht waardoor beslissingen vanuit het verbeterteam tot op de werkvloer konden worden afgehecht. Samen met twee werkgroepen is het gewenste Zorgproces voor Vreedehoff beschreven. Dit proces is opgesteld met de intentie om zowel methodische als cyclische zorg te kunnen verlenen aan de bewoners van Vreedehoff.

Per afdeling is op basis van de kwaliteitsfoto een plan van aanpak gemaakt met de teams.

Belangrijkste resultaat is dat de IGJ bij het herhaalbezoek in mei 2022 constateerde dat Vreedenhoff forse verbeteringen heeft doorgevoerd en dat zij op alle getoetste onderdelen grotendeels voldeden aan de gestelde normen. Verscherpt toezicht is door de locatie hiermee afgewend.

Er zijn na afloop van het project reflecterende gesprekken gevoerd met de zorgmanager en teamleiders. Berry kijkt terug op een uitdagend project met veel positieve vooruitgang voor zorgcentrum Vreedehoff.

Berry Schaake
Projectleider