Samenwerking provinciale inrichtingen

Provincie Gelderland is bevoegd gezag voor ongeveer 200 bedrijven. De taken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn versnipperd georganiseerd. Vergunningverlening is in 2018 centraal ondergebracht bij ODRN. Toezicht en handhaving zijn in 2020 programmatisch ondergebracht bij ODRA.

Zowel provincie Gelderland als opdrachtgever, en ODRA en ODRN als opdrachtnemers, hebben behoefte aan vereenvoudiging, verduidelijking en goede beheersing. Vraag is welke samenwerkingsvorm hier het beste ondersteunend aan kan zijn.

Fringers Joris Kok en Koen Bekking zijn betrokken om een advies uit te brengen. Voor de strategie van samenwerking zijn wensen en eisen in beeld gebracht en samenwerkingsvarianten verkend. Vervolgens zijn verschillende vormen van programmatisch samenwerken verkend en is een voorkeursvorm gekozen, inclusief organisatie en governance.
Naast de programmatische samenwerkingsvorm zijn twee pilot (deel)programma’s op hoofdlijnen uitgewerkt.

Fringers

Koen Bekking
Projectleider

Joris Kok
Projectleider

Andere Fringe projecten